МОТИВИ

Събранието счита за неприемливи разпоредбите на Закона за подземните богатства (ЗПБ) в частта им за отдаване на концесии за добив на подземни богатства, чл.26, ал.2 с което не се изисква съгласуване с Кмета и Общинският съвет, на населеното място засегнато от инвестиционното намерение при хипотезата на чл. 2, ал. 1, от т.1 до т.4. и т.7. Също така административната процедура не поставя категорично и ясно изискване към инвеститора за социални разчети и ангажименти. Финансовата оценка на проекта не включва общинските разходи за изграждане и поддръжка на инфраструктурата необходима за функционирането на концесионният обект. Практиката показва, че в райони с изградени обекти за добив и първична преработка на полезни изкопаеми, в дългосрочен план, са увеличава заболеваемостта на населението и разходите за медицинско обслужване. Този фактор също не е засегнат при оценката на инвестиционните намерения в административната процедура при отдаване на концесии.

Събранието счита, че Референдумът може да бъде добър атестат за община Радомир, при привличане на нови инвестиции в областта на екологичното земеделие и производство на био храни, за развитие на туризъм, спорт и фестивален живот. Референдумът ще гарантира дългосрочно запазването на средата, такава каквато е в момента.