ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

 

Днес 26.06.2014 г., 18:00 часа, в читалище „Напредък”, гр. Радомир, област Перник, на основание разпоредбите на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се проведе събрание на гражданска инициатива. Събранието избра за преброители Виктор Дамгъров и Димчо Начев. На събранието присъстват 80 (осемдесет) граждани с избирателни права, и постоянен адрес на територията на община Радомир.

За секретар на събранието, Събранието избра Мая Попова с 80 (осемдесет) гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се – няма.

За председател на събранието, Събранието избра Асен Велев с 80 (осемдесет) гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се – няма.

 

Асен Велев предложи събранието да се проведе при следният дневен ред:

 1. Мотиви за Събранието;
 2. Решение за провеждане на подписка за референдум;
 3. Одобряване на въпроса в подписката;
 4. Одобряване на бланка за подписка;
 5. Одобряване на пунктове на подписката;
 6. Финансиране на инициативата;
 7. Излъчване на Инициативен комитет;
 8. Избор на председател на Инициативен комитет;
 9. Други.

 

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението за дневен ред е прието

 

По т.1 от дневният ред, Асен Велев предложи текст със следните мотиви:

 

Събранието счита за неприемливи разпоредбите на Закона за подземните богатства (ЗПБ) в частта им за отдаване на концесии за добив на подземни богатства, чл.26, ал.2 с което не се изисква съгласуване с Кмета и Общинският съвет, на населеното място засегнато от инвестиционното намерение при хипотезата на чл. 2, ал. 1, от т.1 до т.4. и т.7. Също така административната процедура не поставя категорично и ясно изискване към инвеститора за социални разчети и ангажименти. Финансовата оценка на проекта не включва общинските разходи за изграждане и поддръжка на инфраструктурата необходима за функционирането на концесионният обект. Практиката показва, че в райони с изградени обекти за добив и първична преработка на полезни изкопаеми, в дългосрочен план, са увеличава заболеваемостта на населението и разходите за медицинско обслужване. Този фактор също не е засегнат при оценката на инвестиционните намерения в административната процедура при отдаване на концесии.

Събранието счита, че Референдумът може да бъде добър атестат за община Радомир, при привличане на нови инвестиции в областта на екологичното земеделие и производство на био храни, за развитие на туризъм, спорт и фестивален живот. Референдумът ще гарантира дългосрочно запазването на средата, такава каквато е в момента.

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

 

По т. 2 от дневният ред се гласува предложение за провеждане на гражданска подписка за провеждане на местен референдум на територията на община Радомир.

 

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

По т. 3 от дневният ред, Асен Велев предложи текст на въпроса за който да се проведе подписката:

 

Съгласни ли сте община Радомир да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?

 

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

По т. 4 от дневният ред, Асен Велев предложи образец на бланка за гражданска подписка. Бланката съдържа законово изискуемите атрибути – наименование на инициативата, въпросът който се предлага за референдум, пореден номер в списъка за всяка бланка, име презиме и фамилия, постоянен или настоящ адрес, ЕГН, подпис и графа за забележка при придружител. Всяка страница на подписката е с уникален, пореден номер. В бланката е посочено, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива.

 

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

 

 

По т. 5 от дневният ред, членове на Събранието предложиха следните пунктове за поставяне на подписката:

 

За с. Горна Диканя:

 1. Наркооп – Горна Диканя
 2. Спирка „Вагата”
 3. Кафе „Стената”

 

За с. Дрен:

 1. Мали Дрен – магазина
 2. Могилата – Шуманови
 3. Кафе „Розалина”
 4. Магазина до Методи Ивчев
 5. Магазин „Герка”
 6. Магазин „Бошнака”
 7. Кметството на с. Дрен

 

За с. Гълъбник:

 1. Наркооп – Гълъбник
 2. Кметството на с.Гълъбник

 

За с.Долна Диканя:

 1. Кафето при Цветан
 2. Магазина до СОТ
 3. Старото село кафето „при Никифор”
 4. Магазин „Кошниците”

 

За с.Долни Раковец и с. Стефаново

 1. Кафето на Долни раковец
 2. хранителен магазин махала Егреците
 3. хранителен магазин „Стфаново”
 4. Кметството на с. Долни Раковец
 5. Кметството на с. Стефаново

 

За с. Жедна, с. Житуша, с. Касилаг, с. Кленовник, с. Негованци

 1. Магазин „Жедна”
 2. Магазин „Житуша”
 3. Магазин „Касилаг”
 4. Магазин „Кленовник”
 5. Магазин „Негованци”

 

За с. Извор

 1. Наркооп – Извор
 2. кафе „Първолета”
 3. Кметството на с. Извор

 

За с. Кошарите

 1. Наркооп – Кошарите

 

За с. Копинациа

 1. Кафене “Деси”

 

За с. Николаево

 1. Наркооп – Николаево

 

За с. Старо Село

 1. Магазина срещу кметството

 

За с. Углярци

 1. магазина на углярци –

 

За с. Чуковец

 1. магазин КООП

 

За с. Владимир

 1. кафето „Супер електра”

 

За с. Кондофрей

 1. кафето на „Чавдар”

 

За с. Байкалско и с. Драгомирово

1. магазина

 

За с.Поцърненци

 1. НАРКОП

 

За с. Приобй

 1. Кметството

 

За гр.Радомир

 

 1. Железарията на Николай
 2. Офиса на Еконт
 3. Магазина за компютри Гецата
 4. Плод и зеленчук „при Кирчо”
 5. Магазина на Здравко
 6. Кафе аперитив „Якара”
 7. Плод и зеленчук „Лисичето”
 8. Магазин „Пирин”
 9. Магазин „Живачки”
 10. Читалището в кв.Върба
 11. Кафе аперитив „Скорпио”
 12. Сервиз Хладилна техника
 13. Авточастите на Ради
 14. Денонощното при Милко
 15. Железарията на пл. Войнишко въстание
 16. Плод и зеленчук „Ет Методи Методиев”

 

Предложенията бяха предложени на гласуване

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложенията се приемат.

 

Асен Велев предложи, Събранието да упълномощи Инициативният комитет, при необходимост да има право да съгласува с кмета на общината и допълнителни пунктове за поставяне на подписка, както и за откриване на временни пунктове.

 

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

По т. 6 от дневният ред, Събранието с 80 (осемдесет) гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се – няма, реши да бъде открита разплащателна сметка за фондонабиране, а средствата да бъдат използвани за покриване на разходи по изготвяне и реализиране на подписката, провеждане на информационна кампания и подпомагане на Община Радомир при реализиране на вота. Сметката ще се управлява от председателя на Инициативният комитет.

 

 

По т. 7 от дневният ред, бяха направени следните предложения за членове на Инициативен комитет, който да представлява Събранието пред официалните власти:

 

1. Димитър Богданов Лямов

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

2. Пламен Борисов Цамбов

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

3. Силвия Иванова Мирчева

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

4. Емил Георгиев Крумов

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

5. Асен Стефанов Велев

Предложението беше подложено на гласуване.

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

 

По т. 8 от дневният ред, Силвия Мирчева и Пламен Цамбов, предложиха за председател на Инициативният комитет, Асен Стефанов Велев

След проведеното явно гласуване:

“ЗА” гласуваха – 80 (осемдесет);

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Предложението се приема

 

 

По т. 9 от дневният ред, г-жа Василка Стоилова направи предложение, подписката да бъде придружена с допълнителни информационни материали разясняващи поставеният въпрос. Г-жа Силвия Мирчева направи предложение в информацията да бъде включено, пояснение че предложеният въпрос за референдум няма да засегне минералните извори и добива на торф. Думата взе г-н Алексиев, кмет на община Радомир. Той се препоръча в кампанията да се включи призив, граждани пребиваващи продължително на територията на община Радомир и нямащи адресна регистрация да направят промени в адресните си регистрации, за временен или постоянен адрес на територията на Община Радомир. Беше поставен и въпрос за разходите на общинският бюджет за провеждането на референдума. Асен Велев обясни, че е се очаква официално становище от ЦИК за допустимост за провеждане на референдума, заедно с национални избори, както и за възможността, охраната на референдума да не е 24 часа преди вота, а от сутринта. С цел допълнително намаляване на разходите за комисии, членовете на Гражданската инициатива да се включат без заплащане. Асен Велев направи и допълнителни пояснения относно изискванията за попълване на данните в подписката.

 

Поради изчерпване на дневният ред, в 19:11, председателя на Събранието Асен Велев, го закри.

 

 

 

Председател на събранието:

                                               ……………………………..

                                               Асен Велев

 

 

Секретар на събранието:

                                               ……………………………..

                                               Мая Попова