ВЪПРОС

СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ ОБЩИНА РАДОМИР
ДА НЕ ОДОБРЯВА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ,
ПРЕДВИЖДАЩИ ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА?