Отчитайки резултатите от проведения местен Референдум, като взе в предвид волята на 6 770 гласували с „ДА“ и на основание чл.17, чл.20, чл.21, т.11 и т.12 от ЗМСМА Общинският съвет на Радомир

Р Е Ш И

1. Общински съвет – Радомир оценява високо гражданската ангажираност и участието на жителите на община Радомир в проведения местен референдум с въпрос: „Съгласни ли сте Община Радомир да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?“.

2. Общинския съвет приема резултата от референдума, като ясен сигнал и желание на гражданите, общината да се развива като екологично чист район и опазване на природата за идните поколения.

3. Общинския съвет и Общинската администрация в бъдеще да не одобряват устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства.

4. Допълва Общинският план за развитие 2014-2020 г. както следва:
Към приоритет 3 – „Туризъм и културно-историческо наследство“,
Специфична цел 3.2. „Социализация и маркетиране на културно историческите активи“,
Мярка 3.2.1 „Проучване и популяризиране на местното културно – историческо наследство“ да се добави индикатор за резултат – „Идентификация на културно исторически обекти“ с мерна единица: брой, източник на информация: общинска администрация, базова стойност: 3, целева стойност: 7.
Към приоритет 4 – „Достъпност и качество на средата на живот“
Специфична цел 4.1. – „Изграждане на съществуваща инфраструктура, осигуряваща ефективност, достъпност и по добри условия на живот“,
Мярка 4.1.8 „Безопасност и защита на населението“ – да се добави индикатор за резултат – „Намаляване на съдържанието на фини прахови частици с 5%“.