Днес на сайта на Община Радомир беше публикувана информационна листовка, с което беше изпълнен Чл. 34 от ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Информационна кампания

Чл. 34. (1) Информационната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него.
(2) Кметът организира отпечатването на информационен лист, който съдържа:
1. формулировката на въпроса;
2. кратка информация за мотивите на референдума въз основа на предложението на инициативния комитет;
3. информация за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.
(3) Откриването на кампанията започва с предоставяне на информационния лист по ал. 2, включително чрез средствата за масова информация и чрез разпространяване на обществено достъпни места. Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума.

ГЛАСУВАНЕ

Допитването чрез местен Референдум ще се проведе на 5-ти октомври, успоредно с предсрочните парламентарни избори. Гласуването ще се осъществи по секции на територията на цялата община. Секциите за Референдума ще са непосредствено до секциите за парламентарните избори, ще имат същата номерация, но с допълнителен надпис – РЕФЕРЕНДУМ. Гласува се отделно за парламентарните избори и отделно за Референдума.

Бюлетините за гласуването са бели, всяка бюлетина съдържа надпис “Местен Референдум” – община Радомир, въпроса на Референдума, на който гласоподавателите трябва да отговорят, срещу който има две оградени полета и думите “ДА” и “НЕ”, изписани с еднакъв едър шрифт.

Гласуване – Гласоподавателят гласува, като отбелязва квадратчето с избрания от него отговор “ДА” или “НЕ”, поставя бюлетината в плик, излиза от кабината и го пуска в избирателната кутия.

Право да гласуват на местен Референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на съответните община през последните 6 месеца преди насрочването на Референдума.

Бюлетината е недействителна, когато е намерена в кутията без плик, не е по образец, е зачертана изцяло, не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора. Зацапвания, механични и други повреди не правят бюлетината недействителна, ако може да се установи по недвусмислен начин волята на гласоподавателя.

Обявяване на резултатите от Референдума. Общинската комисия за референдумите обобщава данните от произведения референдум и обявява резултатите от гласуването.
Предложението, предмет на Референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за общински съвет и ако с “ДА” са гласували повече от половината от участвалите в Референдума избиратели.